LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA

Tên dự án: Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu

Vị trí: Tỉnh Sơn La

Dòng: Điều hòa trung tâm - X series heatpump

Công suất: 12 HP

Năm: 2019