LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bamboo

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: Nhà Máy Bamboo

Name: Bombo Factory
Location: Binh Duong, Viet nam

Series: Điều hòa trung tâm - X series cooling only

Capacity: 100 HP

Year: 2018