TÀI LIỆU ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

TÀI LIỆU ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HISENSE

- S Mavo series:

       1. Catalogue: Download tại đây

 

- X cooling only series:

      1. Catalogue: Download tại đây

 

- X series Heatpump:

      1. Catalogue: Download tại đây. 

 

- H Series

      1. Catalogue: Download tại đây.

 
- Air-cooled chiller:
      1. Catalogue Chiller: Download tại đây. 
      2. Catalogue dàn lạnh: Download tại đây.

 

- General catalogue: Download tại đây.